Disclaimer

Iedere gebruiker, die de websites van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met de disclaimer.

Regels gebruikersforums (algemeen)
Het Longfonds heeft het recht, maar niet de verplichting om alle plaatsen op haar websites te controleren en na te gaan wanneer gebruikers onderling communiceren via forums. Het Longfonds is echter in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van uitingen van haar gebruikers, ook niet indien deze uitingen in strijd zijn met enige wet- of regelgeving. Het Longfonds kan te allen tijde naar eigen inzicht berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare uitingen worden gedaan,ofwel waarin onjuiste informatie wordt weergegeven.

Regels gebruikersforum op www.zitdaterechtin.nl
Voor gebruikers van het forum op de website www.zitdaterechtin.nl gelden de volgende aanvullende regels.

Het Longfonds behoudt zich te allen tijde het recht voor uw bericht zonder enige kennisgeving te verwijderen indien u zich niet houdt aan onderstaande regels van het gebruikersforum van www.zitdaterechtin.nl.

 

(Her)gebruik berichten op forum
Het Longfonds kan besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op de website www.zitdaterechtin.nl en eventuele dochtersites te publiceren c.q. over te nemen in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door plaatsing van een bericht op de website www.zitdaterechtin.nl geeft u het Longfonds een onherroepelijke licentie voor onbepaalde duur om het bericht openbaar te maken.

Intellectuele Eigendomsrechten
De teksten, foto's, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op onze websites zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van het Longfonds dan wel van organisaties die het Longfonds toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Longfonds de informatie van onze websites op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

* Huidige Longfonds Websites (d.d. januari 2013)
www.longfonds.nl
www.astmakids.nl
research.longfonds.nl
www.vrijwilligerswerk.longfonds.nl
www.rijnmond.longfonds.nl
www.zeeland.longfonds.nl
www.limburg.longfonds.nl
www.brabant.longfonds.nl
www.westbrabant.longfonds.nl
www.gooiensticht.longfonds.nl
www.gelderland.longfonds.nl
www.overijssel.longfonds.nl
www.drenthe.longfonds.nl
www.groningen.longfonds.nl
www.friesland.longfonds.nl
www.flevoland.longfonds.nl
www.amsterdam.longfonds.nl
www.noordhollandnoord.longfonds.nl
www.noordhollandzuid.longfonds.nl
www.hollandsmidden.longfonds.nl
www.haaglanden.longfonds.nl
www.longzorgmeter.nl
www.zitdaterechtin.nl

Klachten
Indien u klachten heeft over (de content op) de websites van het Longfonds of over de content op het forum van de website www.zitdaterechtin.nl in verband met inbreuk op uw rechten dan wel rechten van derden, dan kunt u uw klacht mailen naar zitdaterechtin@longfonds.nl. U kunt u klacht ook per post sturen naar:

Longfonds
T.a.v. Benjamin van Wijngaarden
Postbus 627
3800 AP Amersfoort

Het Longfonds zal uw klacht vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Het Longfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.